درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام موجودات به روش زاد آوری تکثیر می یابند ؟


1 ) پلاسمودیوم ها

2 ) مرجان ها واسفنج ها

3 ) تاژکداران

4 ) حشرات