درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تخم ماهی ها ودوزیستان از کدام نوع است ؟


1 ) السیت

2 ) تلولسیت

3 ) سانترولسیت

4 ) هترولسیت