درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام ناحیه از سلول مولکول های RNA ریبوزومی ساخته می شود ؟


1 ) هسته وهستک

2 ) سیتوپلاسم

3 ) هسته وسیتوپلاسم

4 ) هستک