درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ادجوانتهای زیر باعث افزایش در پاسخ IgE خواهد شد؟

1 ) ادجوانت ناقص فروند
2 ) ادجوانت کامل فروند
3 ) بردتلا پرتوسیس
4 ) آلوم