درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


رامنومنان مهمترین شاخص آنتی ژنیک کدامیک از قارچ های زیر است ؟


1 ) سودآلشریا یوئیدی

2 ) کاندیدا آلبیکانس

3 ) اسپوروتریکس شنکئی

4 ) آسپرژیلوس فومیگاتوس