درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


از رنگ آمیزی رایت برای تشخیص کدام قارچ در نمونه های خون وبیوپسی مغزاستخوان استفاده می شود؟


1 ) هیستوپلاسما کپسولاتوم
2 ) کریپتوکوکوس نئوفورمتس

3 ) آسپرژیلوس فومیگاتوس

4 ) ژنوتریکوم کاندیدوم