درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در پنوموسیتیس ، جیروویسی ، اندوسپورنام دیگربرای کدام یک از عناصر زیراست ؟


1 ) تروفوزوئیت

2 ) سیست

3 ) پرسیست

4 ) اسپوروزوئیت