درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


علائم بالینی کدام یک از بیماری های زیر با پدیکولوزیس قابل اشتباه است ؟


1 ) پیدرای سفید

2 ) کچلی اندوتریکس

3 ) تینه آ نیگرا

4 ) اریتراسما