درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای لیوفیلیزه کردن قارچ ها ، اسپورآنها توسط کدام یک از مواد زیر جمع آوری می شود؟


1 ) شیربدون چربی
2 ) روغن معدنی

3 ) اتیلن گلاایکول

4 ) اتانل