درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از گونه های پنوموسیستیس عامل اتیولوژیک پنوموسیستوزیس در انسان است ؟


1 ) کارینی

2 ) جیرووسی

3 ) موریس

4 ) رانوس