درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


افزودن توئین 80 به محیط کورن میل آگاربه منظورتشدید تولید کدام یک از واکنش های زیر صورت می گیرد؟


1 ) مقاومت نسبت به سیکلوهگزامید

2 ) کلامیدوسپور

3 ) اوره آز

4 ) آسکوسپور