درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


پادتن علیه کدام  پروتئین ویروس  آنفلوآنزا سبب کاهش آزادسازی ویروس ازسلول آلوده می گردد ؟


1 ) هماگلوتینین

2 ) پروتئین ماتریکس

3 ) نوکلئوپروتئین

4 ) نورآمینیداز