درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد

1 ) سلول های اولیه ( Primary )

2 ) پرده کوریو آلانتوئیک تخم مرغ جنین دار

3 ) Continuous cell line

4 ) هیچکدام