درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


نام دیگر شاخص آنتی ژنی .........می باشد

1 ) ایمونوژن
2 ) پاراتوپ
3 ) ناقل
4 ) اپی توپ