درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از پروتئین های پاپیلوماویروس در سر طانزایی نقش دارد؟


1 ) L1 و L2

2 ) E3 و E8

3 ) E6 و E7

4 ) E1 و E2