درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مقاومت به آسیکلوویر در هرپس  ویروس ها به دلیل موتاسیون در کدام ژن است ؟


1 ) RNA پلی مراز سلولی

2 ) DNA پلی مراز سلولی

3 ) گلیکوپروتئین های سطحی ویروس

4 ) تیمیدین کیناز ویروسی