درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدم یک از ویروس های زیر در سیتوپلاسم سلول آلوده همانند سازی می کند ؟


1 ) B19

2 ) لاسا

3 ) JC

4 ) ویروس کاپوسی سارکوما