درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدم یک از دانشمندان زیر باکتری ها را براساس طبقه بندی به روش کارلوس لینوس (Carolus Linnaeus ) به رده ها وگونه های مختلف طبقه بندی نمود ؟


1 ) Selman Waksman

2 ) Otto Muller
3 ) Paul Ehrlich

4 ) Friedric Henlo