درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه عناصر ژنتیک زیر قادر به تکثیر خود به خود هستند ، بجز:


1 ) nsertion Sequence
2 ) Transposon

3 ) Plasmid

4 ) Integron