درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ماده ای که بتواند پاسخ ایمنی هومورال یا سلولی را برانگیزد ........نامیده می شود.

1 ) ایمونوژن
2 ) هاپتن
3 ) اپی توپ
4 ) آنتی ژن