درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تمام باکتری های اسهال زای اشرشیا کلی زیر سم زا هستند، بجز:


1 ) ETEC

2 ) EHEC

3 ) EAggEC
4 ) ELEC