درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام جمله زیردرمورد واژه نوکلوئید ( Nucleoid ) درباکتری ها صحیح است ؟


1 ) همان کروموزوم است که به صورت خطی در محور طولی باکتری قراردارد.

2 ) به هسته باکتری که فاقد غشاء می باشد اطلاق می گردد.

3 ) به محل استقرارژنوم باکتری که شبیه هسته است اطلاق می گردد.
4 ) همان کروموزوم است که به صورت حلقوی درمحورطولی باکتری قرار دارد.