درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مقاومت به Teicoplanin در انتروکوک به دلیل حضورکدام یک از ژن های زیر است ؟


1 ) van A

2 ) mec A

3 ) bla A

4 ) aac