درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


درجه ایمونوژنیسیته تحت تاثیر تمام موارد زیر قرار می گیرد بجز :

1 ) اندازه مولکولی
2 ) درجه بیگانه بودن
3 ) الکترونگاتیویته
4 ) ترکیب شیمیایی