درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام عامل در طول دوره ننهفتگی اگزوژن در انگل های مالاریا بی تاثیر است؟


1 ) گونه حشره ناقل

2 ) دما و رطوبت محیط

3 ) سن و جنس بیمار

4 ) نوع پلاسمودیوم