درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


موادی که صرفا بر اثر همراه شدن با یک پروتئین ناقل ایمونوژن می گردند .......نامیده می شوند

1 ) اپسونین
2 ) هاپتن
3 ) ادجوانت
4 ) توکسوئید