درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از سایتوکاین های زیر در وخامت لیشمانیوز احشایی نقش مهم و موثری دارد؟


1 ) IL10
2 ) IL1
3 ) IL2
4 ) INF