درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ظرفیت یک مولکول جهت واکنش اختصاصی با فراورده ای از تمایز القاء شده ی سلول لنفوئیدی.......نامیده می شود

1 ) اختصاصی بودن
2 ) آنتی ژنیسیته
3 ) افینیتی
4 ) اویدیتی