درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدم یک  از تک یاخته های  زیرنسبت به حرارت واسمولاریته بالا مقاومت بیشتری نشان می دهد؟


1 ) آکانتامبا

2 ) دی آنتامبا

3 ) بالاموثیا

4 ) آنتامبا