درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


ازنظرمرفولوژی شکل کدامیک از تک یاخته های زیر از تنوع بیشتری برخوردار است ؟


1 ) آنتامبا هیستولیتیکا

2 ) ژیاردیا لامبلیا

3 ) بلاستوسیستیس هومینیس

4 ) تریکوموناس واژینالیس