درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


حرکت کدام تک یاخته در محیط زندگی همانند برگ در حال ریزش است ؟


1 ) کیلوماستیکس مسنیلی

2 ) ژیاردیا لامبلیا
3 ) دی آنتامبا فراژیایس

4 ) تریکوموناس واژینالیس