درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در تقسیم مرونت های نوع Iکریپتوسپوریدیوم درسلول های اپی تلیال روده باریک میزبان مهره دارچه تعداد مروزوئیت ایجاد می شود ؟


1 ) 2

2 ) 4

3 ) 8

4 ) 16