درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


برای آنکه اپی توپ از نظر ایمونولوژیک واکنش نشان دهد باید :

1 ) بخشی از یک پروتئین کروی باشد
2 ) خطی باشد
3 ) الکترونگاتیو باشد
4 ) از نظر فضایی در دسترس باشد