درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


آنتی ژنی که در گونه های نامرتبط ( از نظر سیر تکاملی ) ظاهر می گردد .......نامیده می شود.

1 ) آلوژنیک
2 ) سینژنیک
3 ) هتروژنیک
4 ) ایزوژنیک