درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


نقاط واقع در داخل یا بر روی آنتی ژن ها که آنتی بادی ها با آنها واکنش می دهند ........نامیده می شوند.

1 ) هاپلوتیپ
2 ) ایزوتیپ
3 ) اپی توپ
4 ) ایدیوتیپ