درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


رابطه مقدار ( Dose ) آنتی ژن با درجه ایمنی زایی چگونه است؟

1 ) هر چه مقدار آنتی ژن بیشتر باشد درجه ایمنی زایی بیشتر می شود
2 ) هر چه مقدار آنتی ژن بیشتر باشد درجه ایمنی زایی کمتر می شود
3 ) در مقادیر بسیار زیاد و بسیار کم آنتی ژن درجه ایمنی زایی کاهش می یابد
4 ) مقدار آنتی ژن با درجه ایمنی زایی نسبت عکس دارد