درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در اندازه و وزن مولکولی یکسان ، کدام یک از مولکولهای زیر از تنوع و تعداد بیشتری اپی توپ برخوردار است؟

1 ) لیپید
2 ) اسید نوکلئیک
3 ) پروتئین
4 ) کربوهیدرات