درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از قارچهای زیر دارای میکروکونیدی و ماکروکونیدی می باشد؟


1 ) اسپورواریکس شنکئی

2 ) بلاستومیسس درماتیتیدیس

3 ) هیستوپلاسما کپسولاتوم
4 ) پاراکوکسیدوئیدس برازیلینسیس