درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سنسفالستروم از نظر میکروسکپی با کدام قارچ شباهت دارد؟


1 ) موکور

2 ) پنی سیلیوم

3 ) رایزوپوس

4 ) آسپرژیلوس