درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مشاهده میسلیوم های واجد دیواره عرضی و تیره رنگ در تراشه ناخن ، نشان دهنده حضور کدامیک از قارچ های زیر میباشد؟


1 ) کاندیدا آلبیکانس

2 ) سیتالیدیوم دی مدیاتوم

3 ) ترایکوفایتون منتاگروفایتیس

4 ) آسپرژیلوس فلاووس