درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


بیماری متعاقب خراش قرنیه توسط گیاه دچار کراتیت شده است، انتظار مجزاسازی کدام قارچ درکشت وجود دارد؟


1 ) ترایکوفایتون روبروم

2 ) مالاسزیا فورفور

3 ) میکروسپوروم کانیس

4 ) فوزاریوم سولانی