درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای تشخیص پروتوتکا در مقاطع بافتی، کدام روش رنگ آمیزی زیر فاقد ارزش است؟


1 ) هماتوکسیلین - ائوزین

2 ) پریودیک اسید شیف

3 ) گوموری متنامین سیلور

4 ) ایمونوفلئورسانس