درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


جهت القاء مرحله جنسی ساکارومایسس از کدام محیط ژلوزی زیر استفاده میشود؟


1 ) آل - دوپا

2 ) استات

3 ) عصاره مخمر و آلفاسل

4 ) دانه پنبه