درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در کدام یک ا زقارچ های زیر، هسته و سایر ارگانل های سلولی می توانند آزادانه در امتداد هایف جابه جا شوند؟


1 ) مورتیرلاولفی

2 ) پنی سیلیوم کرایزوژنوم

3 ) آسپرژِیلوس نیدولانس

4 ) فوزاریوم سولانی