درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


داپسون واسترپتومایسین در درمان کدام بیماری زیر توصیه شده است؟


1 ) اتومایکوزیس

2 ) اکتینومایستوما

3 ) کراتیت قارچی

4 ) انیکومایکوزیس