درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سلولهای مخمری کدام یک از گونه های کاندیدا کوچک و داخل سلولی بوده و با سلولهای مخمری هیستوپلاسما کپسولاتم قابل اشتباه است؟


1 ) پاراپسیلوزیس

2 ) آلبیکنس

3 ) گلابراتا

4 ) تروپیکالیس