درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مولکولهای زیر در زمره هاپتن ها محسوب می شود؟

1 ) توکسین دیفتری
2 ) پنی سیلین
3 ) توکسوئید کزاز
4 ) انسولین