درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای لیوفیلیزه کردن قارچ ها، اسپور آنها توسط کدام یک از مواد زیر جمع آوری میشود؟


1 ) اتیلن گلایکول

2 ) روغن معدنی

3 ) اتانل

4 ) شیر بدون چربی