درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در برشهای بافتی تهیه شده از نمونه بیوپسی، سلولهای مخمری با جوانه های متعدد مشاهده شده است.عامل مسبب کدام یک از قارچ های زیر است؟


1 ) اسپوروتریکس شنکئی

2 ) پاراکوکسیدیوئیدس یرازیلنسیس
3 ) بلاستومایسسس درماتیتیدیس

4 ) کوکسیدیوئیدس ایمیتیس