درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در کدامیک از قارچ های زیر ، هسته و سایر ارگانل های سلولی می توانند آزادانه در امتداد هایف جابه جا شوند؟


1 ) مورتیرلا ولفی

2 ) آسپرژیلوس نیدولانس

3 ) پنی سلیوم کرایزو ژنوم

4 ) فوزاریوم سولانی